Klasa: UP/I-460-02/12-01/948

Urbroj: 513-07-21-07/12-2

 

Na temelju članka 69. Zakona o priređivanju igara na sreću i nagradnih igara (Narodne novine 87/09) tvrtka Amplitudo d.o.o.iz Osijeka, Gundulićeva 5, donosi slijedeća:

“Integrirana igraonica”

 

 

Članak 1.

 

Priređivač nagradne igre pod nazivom “Integrirana igraonica” je Amplitudo d.o.o iz Osijeka, Gundulićeva 5, OIB 76074314396.

Nagradna igra priređuje se u cilju promidžbe trgovačkog centra Portanova u Osijeku koji je u vlasništvu priređivača nagradne igre, te unapređenja i prodaje proizvoda i usluga maloprodajnih, uslužnih i ugostiteljskih objekata koji se nalaze unutar centra.

Članak 2.

Nagradna igra održava u razdoblju od 1.12.2012. do 25.12.2012. Nagradna igra ima 1 izvlačenje i 1 dobitnika.

Članak 3.

Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija biti će objavljena na službenoj web stranici priređivača www.portanova.hr.

Članak 4.

Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju svi građani koji u razdoblju od 1.12.2012. do 25.12.2012. iz besplatnog magazina Portanova INside magazin 3. broj izrežu kupon za sudjelovanje u nagradnoj igri, ispravno popune kupon sa osnovnim podacima: ime, prezime, adresa i dopunskim podacima: telefon i e-mail adresu i kupon pošalju na adresu: Gaudeamus, 31000 Osijek, Školska 6.

Članak 5.

Svaki sudionik može poslati neograničen broj kupona za sudjelovanje u nagradnoj igri.

Članak 6.

U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici priređivača sa svojom užom obitelji niti zaposlenici Gaudeamusa – prve privatne srednje škole u Osijeku s pravom javnosti, Osijek, Školska 6, OIB 53406619474 sa svojom užom obitelji.

Članak 7.

Fond nagrada sastoji se od 1 nagrade:

  • 1 x vaučer u vrijednosti 3.000 kuna za pohađanje Integrirane igraonice u Gaudeamusu – prvoj privatnoj srednjoj školi u Osijeku s pravom javnosti, za 1 polaznika, za 1 godinu.

Ukupna vrijednost nagradnog fonda time iznosi 3.000,00 kuna.

Nagrada nije zamjenjiva za novac.

Članak 8.

Nagradno izvlačenje će biti javno, u prostoru Gaudeamusa, prve privatne srednje škole u Osijeku s pravom javnosti, na adresi: Osijek, Školska 6 i održat će se 28.12.2012. u 10,00 sati.

Ispravnost izvlačenja nadgledat će komisija u sastavu:

  1. Anamarija Jug – predsjednik
  2. Vlatka Šimunović – član
  3. Gordana Beissmann – član

O toku izvlačenja vodit će se zapisnik.

Svi zainteresirani sudionici mogu prisustvovati javnom izvlačenju.

Članak 9.

Imena dobitnika bit će objavljena na službenoj stranici priređivača u roku od 15 dana od dana izvlačenja. Člankom 14. Pravilnika Priređivač je obvezan u pisanom obliku obavijestiti dobitnika o dobivenoj nagradi i to u roku osam dana od dana izvlačenja.

Članak 10.

Dobitnik svoju nagradu može podići u prostorijama priređivača, u marketing odjelu, uz predočenje osobne iskaznice, u roku od 30 dana od dana primitka pisane obavijesti. Dobitnici imaju pravo i na naknadni rok ne kraći od 8 i duži od 15 dana od primitka obavijesti.

Članak 11.

Maloljetnici mogu osvojiti i primiti nagradu u prisutnosti svog zakonskog staratelja te pod uvjetima koje određuju propisi.

Članak 12.

Preuzimanjem nagrade ili istekom roka iz čl. 10., prestaju sve daljnje obveze priređivača nagradne igre prema dobitniku.

Članak 13.

Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri, sudionici su suglasni da se, ako postanu dobitnici nagrade, njihovo ime, adresa i slika mogu od strane Priređivača objaviti i koristiti bez naknade u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

Također, Priređivač zadržava sva prava na objavu i vlasništvo medijskog sadržaja koji proizlazi iz uručenja nagrada dobitniku. Dobitnik je obvezan u potpunosti surađivati s Priređivačem u vezi s kreiranjem i objavom medijskog sadržaja proizašlog iz nagradne igre i u vezi s nagradnom igrom.

Članak 14.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijeliti će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika, nepodijeljene ili nepodignute nagrade bit će prodane na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplaćena u korist državnog proračuna.

Članak 15.

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni na službenoj web stranici priređivača.

Članak 16.

Sudionik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvaća prava i obaveze iz ovih Pravila.

Pravila počinju vrijediti nakon što Ministarstvo financija na njih dodijeli suglasnost i budu objavljena na službenim web stranicama priređivača.

Članak 17.

Priređivač se obvezuje 5% utvrđene vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskog crvenog križa.

Članak 18.

U slučaju spora između priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski sud u Osijeku.