Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću (Narodne novine
87/09) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine
08/10) GRADSKI CENTAR d.o.o., Jankomir 33, Zagreb (dalje u tekstu:
Priređivač) donosi:

 

 

 

PRAVILA NAGRADNE
IGRE

TROŠI SIĆU, A
VOZI FIĆU

Članak 1.

PRIREĐIVAČ

Priređivač nagradne igre je GRADSKI CENTAR d.o.o., Jankomir 33,
Zagreb, OIB 02668142666.

Članak 2.

TRAJANJE I SVRHA NAGRADNE IGRE

Ovim Pravilima Priređivač definira sudjelovanje u nagradnoj igri
pod nazivom TROŠI SIĆU, A VOZI
FIĆU
(dalje u tekstu: nagradna igra), u cilju
promidžbe trgovačkog centra City Center one West Zagreb te
unapređenja prodaje. Nagradna igra počinje 04.05.2012. u 7.00h i
traje do 29.07.2012. u 23:59:59 h, a odvija se na svim prodajnim
mjestima unutar trgovačkog centra City Center one West Zagreb.

Članak 3.

UVJETI ZA SUDJELOVANJE U NAGRADNOJ
IGRI

U nagradnoj igri mogu sudjelovati svi punoljetni državljani
Republike Hrvatske s važećom vozačkom dozvolom koja im omogućava
upravljanje vozilom B kategorije na području Republike Hrvatske, a
koji u proteklih godinu dana nisu osvojili nagradu u bilo kojoj od
nagradnih igara Priređivača te koji za vrijeme trajanja nagradne
igre na bilo kojem prodajnom mjestu unutar City Center one West
Zagreb ostvare kupovinu u vrijednosti od najmanje 100 kuna te kod
djelatnika na info pultu preuzmu jedinstveni kod za sudjelovanje.
Na svakih potrošenih 100 kuna na istome računu kupac ima pravo na
jedan kod, dok kupci koji su navedeni iznos platili jednom od
Diners club kartica ili koji su svoju kupnju obavili utorkom bilo
kojim načinom plaćanja imaju pravo na dva koda na svakih potrošenih
100 kuna. Sudjelovanje u nagradnoj igri kupac ostvaruje tako da u
SMS poruci pošalje:

KOD, ime i prezime, godinu rođenja i adresu (ulica, kućni broj i
mjesto).

na broj 60221 (cijena SMS-a 2,40 sa PDV-om).

Svaki sudionik nagradne igre može sudjelovati s neograničenim
brojem kupnji i neograničenim brojem poslanih SMS poruka.

Isti kod dozvoljeno je poslati samo jednom. Ukoliko se isti kod
ponovno pošalje s istog ili drugog broja mobitela ta će prijava
biti proglašena nevažećom. U jednoj SMS poruci može se poslati samo
jedan KOD.

 

Primjer slanja SMS poruke s KOD-om:

ZG KDAFR, Ivo Ivic, 1975, Palmoticeva 80,
Zagreb.

 

Ostavljanjem svojih podataka i sudjelovanjem u nagradnoj igri
sudionik pristaje da ga se obavještava o promotivnim novostima
priređivača. Sudionik se može u svakom trenutku odjaviti s liste
primatelja promotivnih poruka dopisom na adresu Priređivača.

Članak 4.

Svi ispravno poslani kodovi zajedno sa imenom, prezimenom,
godinom rođenja i adresom zaprimljeni putem SMS poruke ulaze u
izvlačenje. Izvlačenja će se odvijati putem računalne aplikacije,
metodom slučajnog odabira.

Izvlačenje nagrada će se održati 30.07.2012. u
13.00h
, a u izvlačenju sudjeluju sve SMS poruke s kodovima
pristigle od 04.05.2012. u 7.00h  do 29.07.2012. u 23:59:59
h.

Izvlačenja ukupno 3 dobitnika nagrada održati će se u 
službenom sjedištu Priređivača u Zagrebu. Ispravnost izvlačenja
nadgledat će komisija sastavljena od tri člana. O toku izvlačenja
vodit će se zapisnik.

 

Izvlačenje će nadzirati tročlana Komisija. Tijekom izvlačenja
imena dobitnika nagrada, sačinit će se zapisnik koji će sadržavati:
mjesto i vrijeme izvlačenja, klasu, urudžbeni broj i datum
odobrenja nagradne igre, datum i naziv elektroničkog medija u kojem
su pravila nagradne igre objavljena, ime i prezime i adresa članova
komisije, način izvlačenja dobitnika, ime i prezime i adresa
dobitnika te naziv i vrijednost nagrade pojedinog dobitnika.
Zapisnik potpisan od svih članova komisije priređivač dostavlja
Ministarstvu financija u roku 8 dana od dana izvlačenja.

Obavezno će se provjeriti da li su ispunjeni uvjeti iz članka 3.
ovog pravilnika. Izvučeni dobitnici koji ne ispunjavaju uvjete iz
članka 3. ovog pravilnika, neće se javno objavljivati kao
dobitnici, njihovi podaci će biti posebno pohranjeni i zapisnički
utvrđeni te će se izvlačenje dobitnika nastaviti odnosno ponovno
održati kako bi se izvukla osoba koja ispunjava sve uvjete navedene
u članku 3. ovog pravilnika.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manji broj sudionika od
broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se
onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika. S
nepodijeljenim nagradama postupit će se u skladu sa Zakonom o
igrama na sreću (Narodne novine 87/09) i Pravilnikom o priređivanju
nagradnih igara (Narodne novine 08/10).

Članak 5.

NAGRADNI FOND

Nagradni fond uključuje:

Nagrade:

–          3 x
pravo uporabe automobila Fiat 500 na vremensko razdoblje od 11
tjedana (pojedinačna vrijednost upotrebe automobila iznosi 6.103,35
kn)

–          plus 3 x
3000,00 kn na Diners club kartici (pojedinačna vrijednost po
dobitniku je 3000 kn)

Ukupan fond nagrada: 27.310,05 kn

 

Priređivač se obavezuje pet posto (5%) utvrđene vrijednosti
nagradnog fonda uplatiti u korist Crvenog križa.

 

Nagrade nisu zamjenjive za novac, niti se može zahtijevati
financijski povrat po bilo kojoj osnovi. Dobitnici nemaju pravo
zahtijevati drugačije nagrade ili u većim iznosima, od ovih
pravilima utvrđenih iznosa.  Priređivač će predati dobitnicima
nagrade uz primopredajni zapisnik.

Članak 6.

OBJAVA REZULTATA IZVLAČENJA

Rezultati dobitnika nagradne igre biti će objavljeni na internet
stranici Priređivača nagradne igre
www.citycenterone.hr.

Dobitnici nagrada bit će obaviješteni telefonom o dobitku
nagrade u roku od 2 (dva)  dana te pisanim putem u roku od 8
(osam) dana od dana izvlačenja.

Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri dobitnik pristaje da se
javno objavi njegovo ime i prezime, adresa i mjesto stanovanja.
Dobitnik nagradne igre isto tako pristaje potpisati ugovor o
uporabi vozila, kao i zapisnik prilikom preuzimanja te zapisnik
prilikom povrata automobila.

U slučaju da Priređivač nagradne igre nije uspio kontaktirati
dobitnika nagrade, pokušat će ga kontaktirati u roku od petnaest
(15) dana od nagradnog izvlačenja na broj telefona, kao i pisanim
putem o kojemu je izvijestio pri sudjelovanju.

Članak 7.

PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju sve fizičke,
punoljetne osobe, koje imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj s
važećom vozačkom dozvolu koja im omogućava upravljanje vozilom B
kategorije na području Republike Hrvatske, a koji u proteklih
godinu dana nisu osvojili nagradu u bilo kojoj od nagradnih igara
Priređivača, osim radnika tvrtke Priređivača, povezanih društava i
svih trgovačkih društava koja su surađivala u pripremi ove nagradne
igre kao i članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnici,
djeca).

Članak 8.

NAČIN PREUZIMANJA NAGRADA

Dobitnici će o dobitku biti obaviješteni u roku od osam (8) dana
od izvlačenja. Dobitnici moraju preuzeti nagradu u roku od trideset
(30) dana od dana primitka obavijesti o dobivenoj nagradi. Ako
dobitnici nagrade ne podignu u tom roku, bit će ponovno
obaviješteni i nagrade će moći podignuti u roku od 15 dana od dana
primitka dodatne obavijesti. Vrijeme korištenja nagrade se računa
11 tjedana od datuma osvajanja/izvlačenja nagrade sa Zapisnika. S
nagradama koje ne budu realizirane postupit će se u skladu sa
Zakonom o igrama na sreću (Narodne novine 87/09) i Pravilnikom o
priređivanju nagradnih igara (Narodne novine 08/10).

Članak 9.

IDENTIFIKACIJA DOBITNIKA NAGRADA

Svi dobitnici dužni su svoj identitet, prilikom preuzimanja
nagrada, potvrditi vlastitom osobnom iskaznicom.

Članak 10.

NAČIN UPOZNAVANJA S PRAVILIMA
NAGRADNE IGRE

Sudionici nagradne igre biti će upoznati s pravilima nagradne
igre putem objave na internet stranici Priređivača nagradne igre na
www.citycenterone.hr. dana 04.05.2012.
Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri sudionici prihvaćaju obveze iz
pravila nagradne igre.

Članak 11.

RJEŠAVANJE SPORA

U slučaju spora između priređivača i sudionika nagradne igre
TROŠI SIĆU, A VOZI FIĆU
nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

Članak 12.

POGREŠNE  I NEREGULARNE SMS
PORUKE

Pogrešne i nepotpune SMS poruke nevažeće su i ne daju vlasniku
pravo ni na kakvu nagradu. Ni u kom slučaju neće biti podijeljen
veći broj nagrada od specificirane količine iz članka 5. ovih
pravila. Priređivač nagradne igre ne snosi nikakvu odgovornost za
zakašnjele, izgubljene ili krivo upućene prijave.

Članak 13.

MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNE IGRE

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe
okolnosti za koje priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije
mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu
nagradne igre biti obaviješteni putem web stranice www.citycenterone.hr.

Članak 14.

VALJANOST PRAVILA NAGRADNE IGRE

Ova pravila primjenjuju se nakon što Ministarstvo financija RH
na njih izda odobrenje, a vrijede sve do završetka nagradne
igre.

 

KLASA: UP/I-460-02/12-01/317

URBROJ: 513-07-21-07/12-2

Zagreb, 20. travnja 2012.

 

Preuzmite
pravila u PDF-u.